فوتبالیست مرودشتی، رکوردآفرین روپایی

علیرضا خسروی فوتبالیست مرودشتی رکورددار روپایی کشور است. این ورزشکار 35 ساله استان فارس، بیش از دوازده سال است که به ورزش همگانی با رویکرد تخصصی روپایی پرداخته است. رکوردهای…